19 species and 31 photograph(s)

Keywords : Family as Stylodactylidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Neostylodactylus affinis Hayashi & Miyake, 1968
Data
2
Neostylodactylus amarynthis (De Man, 1902)
Data
3
Neostylodactylus litoralis cf. Okuno & Tachikawa, 2000
Data
4
Parastylodactylus bimaxillaris (Bate, 1888)
Data
5
Parastylodactylus richeri Cleva, 1990
Data
6
Parastylodactylus semblatae Cleva, 1990
Data
7
Parastylodactylus tranterae Cleva, 1990
Data
8
Stylodactyloides crosnieri Cleva, 1990
Data
9
Stylodactylus brucei Cleva, 1994
Data
10
Stylodactylus discissipes Bate, 1888
Data
11
Stylodactylus laurentae Cleva, 1990
Data
12
Stylodactylus libratus Chace, 1983
Data
13
Stylodactylus licinus Chace, 1983
Data
14
Stylodactylus macropus Chace, 1983
Data
15
Stylodactylus multidentatus_multidentatus Kubo, 1942
Data
16
Stylodactylus profundus Cleva, 1990
Data
17
Stylodactylus rectirostris A. Milne-Edwards, 1883
Data
18
Stylodactylus serratus A. Milne-Edwards, 1881
Data
19
Stylodactylus tokarensis Zarenkov, 1968
Data