11 species and 24 photograph(s)

Keywords : Genus comme Stylodactylus,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Stylodactylus brucei Cleva, 1994
Data
2
Stylodactylus discissipes Bate, 1888
Data
3
Stylodactylus laurentae Cleva, 1990
Data
4
Stylodactylus libratus Chace, 1983
Data
5
Stylodactylus licinus Chace, 1983
Data
6
Stylodactylus macropus Chace, 1983
Data
7
Stylodactylus multidentatus_multidentatus Kubo, 1942
Data
8
Stylodactylus profundus Cleva, 1990
Data
9
Stylodactylus rectirostris A. Milne-Edwards, 1883
Data
10
Stylodactylus serratus A. Milne-Edwards, 1881
Data
11
Stylodactylus tokarensis Zarenkov, 1968
Data