7 species and 13 photograph(s)

Keywords : Family as Cymonomidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Curupironomus agassizi (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1899)
Data
2
Cymonomoides cubensis (Chace, 1940)
Data
3
Cymonomoides guinotae (Tavares, 1991)
Data
4
Cymonomus leblondi Tavares, 1994
Data
5
Cymonomus quadratus A. Milne-Edwards, 1880
Data
6
Cymopolus asper A. Milne-Edwards, 1880
Data
7
Elassopodus stellatus Tavares, 1993
Data