42 species and 46 photograph(s)

Keywords : Family as Dromiidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Alcockdromia fallax (Latreille, in Milbert, 1812)
Data
2
Cryptodromia amboinensis De Man, 1888
Data
3
Cryptodromia bullifera (Alcock, 1900)
Data
4
Cryptodromia coronata Stimpson, 1859
Data
5
Cryptodromia erioxylon McLay, 2001
Data
6
Cryptodromia fukuii (Sakai, 1936)
Data
7
Cryptodromia hilgendorfi De Man, 1888
Data
8
Cryptodromia longipes McLay, 1993
Data
9
Cryptodromia marquesas McLay, 2001
Data
10
Cryptodromia tuberculata Stimpson, 1858
Data
11
Cryptodromiopsis tridens Borradaile, 1903
Data
12
Dromia erythropus (Georges Edwards in Gatesby, 1771)
Data
13
Dromidiopsis lethrinusae (Takeda & Kurata, 1976)
Data
14
Dromidiopsis richeri McLay, 2001
Data
15
Dromidiopsis tridentata Borradaile, 1903
Data
16
Eodromia denticulata McLay, 1993
Data
17
Epigodromia areolata (Ihle, 1913)
Data
18
Epigodromia ebalioides (Alcock, 1899)
Data
19
Epigodromia nodosa Sakai, 1936
Data
20
Epigodromia rotunda McLay, 1993
Data
21
Epigodromia rugosa McLay, 1993
Data
22
Frodromia atypica (Sakai, 1936)
Data
23
Hemisphaerodromia monodus (Stebbing, 1918)
Data
24
Homalodromia coppingeri Miers, 1884
Data
25
Hypoconcha arcuata Stimpson, 1858
Data
26
Hypoconcha parasitica (Linnaeus, 1763)
Data
27
Lamarckdromia globosa (Lamarck, 1818)
Data
28
Lauridromia intermedia (Laurie, 1906)
Data
29
Lewindromia unidentata (Rüppell, 1830)
Data
30
Mclaydromia colini Guinot & Tavares, 2003
Data
31
Mclaydromia dubia (Lewinsohn, 1984)
Data
32
Metadromia wilsoni (Fulton & Grant, 1902)
Data
33
Moreiradromia antillensis (Stimpson, 1858)
Data
34
Petalomera pulchra Miers, 1884
Data
35
Sphaerodromia ducoussoi McLay, 1991
Data
36
Sphaerodromia kendalli (Alcock & Anderson, 1894)
Data
37
Sphaerodromia lamellata Crosnier, 1994
Data
38
Stebbingdromia plumosa (Lewinsohn, 1984)
Data
39
Stimdromia foresti (McLay, 1993)
Data
40
Takedromia cristatipes (Sakai, 1969)
Data
41
Takedromia longispina McLay, 1991
Data
42
Tumidodromia dormia (Linnaeus, 1763)
Data