6 species and 19 photograph(s)

Keywords : Family as Strahlaxiidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Neaxiopsis euryrhynchus (de Man, 1905)
Data
2
Neaxiopsis gundlachi (von Martens, 1872)
Data
3
Neaxius acanthus (A. Milne-Edwards, 1878)
Data
4
Neaxius capricornicus Poore & Dworschak, 2018
Data
5
Neaxius sp. prov. det. Ngoc Ho
Data
6
Neaxius trondlei Ngoc-Ho, 2005
Data