15 species and 26 photograph(s)

Keywords : Family as Cyclodorippidae,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Clythrocerus granulatus (Rathbun, 1898)
Data
2
Clythrocerus nitidus (A. Milne-Edwards, 1880)
Data
3
Corycodus spinosus Naruse, 2013
Data
4
Cyclodorippe agassizii A. Milne-Edwards, 1880
Data
5
Cyclodorippe antennaria A. Milne-Edwards, 1880
Data
6
Cyclodorippe bouvieri Rathbun, 1934
Data
7
Deilocerus perpusillus (Rathbun, 1901)
Data
8
Ketamia depressa (Ihle, 1916)
Data
9
Krangalangia orstom Tavares, 1993
Data
10
Krangalangia spinosa (Zarenkov, 1970)
Data
11
Neocorycodus stimpsoni (Rathbun, 1937)
Data
12
Simodorippe tylota Chace, 1940
Data
13
Tymolus daviei Tavares, 1997
Data
14
Xeinostoma inopinatum Tavares, 1994
Data
15
Xeinostoma richeri Tavares, 1993
Data