5 species and 10 photograph(s)

Keywords : Genus comme Pyromaia,


Scientific name
Data
Photos
Worms

1
Pyromaia acanthina Lemaitre, N. H. Campos & Bermúdez, 2001
Data
2
Pyromaia arachna Rathbun, 1924
Data
3
Pyromaia cuspidata Stimpson, 1871
Data
4
Pyromaia tuberculata (Lockington, 1877)
Data
5
Pyromaia vogelsangi Türkay, 1968
Data